English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Publication structure:
 • Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
  • Kinematyka fal sejsmicznych dla wielowarstwowego ośrodka gradientowego o granicach nachylonych
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania sejsmoholografii w geofizyce prospekcyjnej
  • Geochemiczno-geologiczna charakterystyka polskich prowincji roponośnych
  • Interacyjne obliczanie modeli ośrodków wielowarstwowych na podstawie hodografów fal przenikających
  • Identyfikacja własności stacji przetłocznej gazi ziemnego jako obiektu optymalnego sterowania
  • Wybór referatów. 1
  • Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; Nr 7
  • Wytwarzanie sztucznego gazu ziemnego z surowców węglowodorowych
  • Modyfikacja asfaltów izolacyjnych
  • Metody badawcze organizacji pracy w górnictwie naftowym i gazownictwie
  • Zastosowanie metod programowania wypukłego i funkcji kar do wyznaczania optymalnego sterowania tłoczniami
  • Modele matematyczne pneumatycznej linii długiej
  • Hodograf fali refleksyjnej w dwuwymiarowym ośrodku wielowarstwowym o niepłaskich granicach i stałych prędkościach
  • Wybór referatów. 3 : Zgazowanie węgla
  • Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; Nr 15
  • Metody bitumochronologiczne na przykładzie polskich Karpat zewnętrznych
  • Studium dynamiki refleksyjnych fal sejsmicznych dla układów warstw cienkich
  • Badania hydrodynamiczne w odwiertach złoża szczelinowo-porowatego
  • Metoda określania prędkości efektywnych na podstawie migracji sejsmicznej
  • Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; Nr 20
  • Analiza przydatności wybranych modeli matematycznych gazociagu w zależności od warunków granicznych
  • Perspektywy zastosowania wodoru
  • Ocena żywotności rur z tworzyw sztucznych
  • Metody matematyczne badania przepływów wielofazowych wieloskładnikowych z wymianą masy
  • Podstawowe kryteria oceny perspektyw ropo- i gazonośności w Polsce : wyniki badań wykonanych w latach 1971-1975 w zakresie tematu nr 1 RWPG
  • Wybór referatów. 4 : Zgazowanie węgla 2
  • Problematyka fal niepodłużnych w badaniach sejsmicznych
  • Wpływ środowiska pracy na wypadkowość w górnictwie naftowym i gazownictwie
  • Prognozowanie anomalnych ciśnień
  • Wybór optymalnej metody numerycznej rozwiązywania dynamicznego modelu gazociągu
  • Geologia naftowa Niżu Polskiego
  • Wydzielenie amplitudowych anomalii fal refleksyjnych ; Hodografy fal podłużnych dla warstw gradientowych
  • Nowe materiały i technologie stosowane do izolacji złączy gazociągów
  • Wybór referatów. 6 : Zgazowanie węgla 3 : Problematyka żużli węglowych
  • Charakterystyka facjalno-strukturalna serii zbiornikowych fliszu karpackiego w aspekcie poszukiwań naftowych
  • Techniczne możliwości wykorzystania gazów zawierających ponad 50% azotu
  • Warunki geologiczno-strukturalne pułapek i parametry złożowe górnej jury w zapadlisku przedkarpackim
  • Problematyka nieszczelności gazociągów
  • Metody określania lepkości i przewodnictwa cieplnego płynów-składników gazu ziemnego
  • Zastosowanie strumienic w eksploatacji złóż gazu ziemnego
  • Biologiczne oczyszczanie z fenoli wód dołów urobkowych
  • Analiza wartości w górnictwie naftowym i gazownictwie
  • Architektura polskich Karpat zewnętrznych w świetle poszukiwań naftowych. Cz.1 Tektoogeneza Karpat zewnętrznych
  • Ilościowe określenie parametrów zbiornikowych perspektywnych utworów permu na podstawie danych metody sterowanego sondowania oporności
  • Budowa geologiczna, warunki strukturalno-facjalne i geochemiczne oraz perspektywy poszukiwań złóż gazu ziemnego w utworach miocenu w rejonie Brzegu i pod nasunięciem Karpat
  • Badania nad optymalnym doborem depresji i czasu selektywnego opróbowania poziomu czerwonego spągowca rurowymi próbnikami złoża
  • Szczelinowatość warstw inoceramowych płaszczowiny magurskie
  • Intensywny środek nawaniający paliwa gazowe
  • Obliczenie zasobów ropy naftowej w skałach zbiornikowych typu szczelinowatego i próba ich praktycznego zastosowania
  • Chromatograficzne oznaczanie związków siarki w gazie ziemny
  • Instrukcja oceny bilansowości zasobów złóż gazu ziemneg
  • Zastosowanie metody sejsmoakustycznej w zagadnieniach prognozowania przekroju geologicznego
  • Oddziaływanie linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na podziemne stalowe rurociągi
  • Powlekanie gazociągów tworzywami sztucznymi
  • Płuczki wiertnicze do przewiercania czerwonych iłów solnych
  • Rtęć w permsko-karbońskich gazach ziemnych Niżu Polskiego
  • Zarys teorii migracji sejsmicznej według równania falowego i praktyczne aspekty jej stosowania
  • Analiza energetyki gazowej w zakładach przemysłowych
  • Podziemne zbiorniki gazu w kawernach solnych na przykładzie wysadu solnego w Lubieniu Kujawskim
  • Metodyczne i praktyczne badania szczelinowatości skał węglanowych
  • Modele pozyskania energii źródeł geotermalnych
  • Ochrona katodowa orurowań odwiertów
  • Wpływ zjawisk osmotycznych na stateczność ścian otworów wiertniczych
  • Algorytmy przetwarzania teoretycznych tras sejsmicznych z profilu krzywoliniowego
  • Materiały i środki chemiczne do sporządzania oraz regulowania parametrów płuczek wiertniczych
  • Wykrywanie uszkodzeń izolacji gazociągów eksploatowanych
  • Teoretyczne i praktyczne aspekty analizy rozwiniętego widma fazowego sygnałów sejsmicznych
  • Wybrane problemy wydobycia i wykorzystania wód termalnych : zbiór referatów z konferencji "Petrolgeochem '85"
  • Analiza sposobów migracji sejsmicznej z zastosowaniem równania falowego
  • Płuczki wiertnicze polimerowo-bentonitowe i polimerowe
  • Postęp prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie naziemnego zgazowania węgla
  • Metody interpretacji i analiza badań hydrodynamicznych odwiertów ropnych i gazowych dla pewnych przypadków nieradialnego przepływu w złożu
  • Dielektryczne profilowanie mikrofalowe otworów wiertniczych
  • Profilowanie selektywnych potencjałów polaryzacji naturalne
  • Technika i technologia opróbowań rurowymi próbnikami złoża w czasie wiercenia głębokich otworów wiertniczych
  • Zagadnienia linearyzowanej inwersji prędkości w badaniach sejsmicznych
  • Filtracja płuczek wiertniczych i właściwości fizyko-mechaniczne osadów filtracyjnych
  • Estymacja szczelinowatości skał węglanowych : praca zbiorowa
  • Odwzorowanie skomplikowanej budowy geologicznej metodami obrazowania sejsmicznego
  • Niektóre zagadnienia interpretacyjne sejsmiki : praca zbiorowa
  • Trwałość i niezawodność sieci gazowych eksploatowanych na terenach górniczych : praca zbiorowa
  • Wskaźniki jednostkowego zużycia gazu dla sieci rozdzielczych
  • Skuteczność uszczelniania rur okładzinowych w otworze wiertniczym
  • Metodyka pomiaru i interpretacja krzywych przepływów fazowych skał zbiornikowych dla ropy naftowej i gazu ziemnego : praca zbiorowa
  • Rozwiązania funkcjonalne sieci rozdzielczych gazu z elementami problematyki optymalizacyjnej
  • Model fizyczny przestrzeni filtracji basenu czerwonego spągowca
  • Symulacyjne badania procesu przemiennego zatłaczania wody i gazu (WAG) stosowanego dla zwiększenia efektywności wypierania ropy w złożu
  • Wpływ dodatków do zaczynów cementowych na ocenę skuteczności cementowania rur okładzinowych : praca zbiorowa
  • Mezostrukturalne, petrogeofizyczne i geochemiczne parametry utworów jury górnej przedgórza Karpat : praca zbiorowa
  • Zastosowanie transformacji sygnału elementarnego w interpretacji danych sejsmicznych
  • Hydraty w głębokich odwiertach gazu ziemnego : prognozowanie i zapobieganie
  • Migracja sejsmiczna przed sumowaniem pola falowego w ośrodku o lateralnych niejednorodnościach prędkościowych
  • Materiały i środki chemiczne do sporządzania płuczek wiertniczych
  • Ilościowe ujęcie zagadnienia stateczności ścian otworów wiertniczych w warstwach łupków
  • Metodyka oceny właściwości zbiornikowych skał z zastosowaniem sieci neuronowych
  • Aktualne problemy tektoniki fliszu karpackiego w rejonie Krosno-Sanok-Gorlice
  • Zagadnienie likwidacji hydratów w kawernowych magazynach gazu
  • Warunki depozycji stałej fazy parafinowej i sposoby jej zapobiegania podczas eksploatacji złóż ropy naftowej
  • Geologia i filtracyjno-pojemnościowa charakterystyka karpackich skał zbiornikowych w rejonie Krosno-Sanok
  • Podziemny magazyn helu w Tarchałach k. Ostrowca Wielkopolskiego
  • Właściwości filtracyjne utworów górnego czerwonego spągowca a jego wykształcenie facjalne
  • Studium badań przestrzeni porowej skał dla potrzeb geologii naftowej
  • Zasady obliczeń natężeń przepływu gazu i współczynników jednoczesności poboru gazu dla dużych grup odbiorców z uwzględnieniem typu zabudowy
  • Zmiany przepuszczalności piaskowców w warunkach otworopodobnych
  • Wpływ polimerów kationowych na inhibitujące właściwości płuczek wiertniczych
  • Rozwiązanie zagadnienia odwrotnego do problemu przepływów w warstwach porowatych w celu identyfikacji parametrów hydrodynamicznych złoża
  • Geologia i ropogazonośność Przedgórza Karpat
  • Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : Wydanie konferencyjne ; [Zakopane, 25-28.09.2000.]
  • Migracja i modelowanie sejsmiczne w dziedzinie liczb falowych i czasu w silnie niejednorodnych ośrodkach
  • Zastosowanie kubicznych równań stanu w inżynierii procesów gazowniczych
  • Wykorzystanie porometrii rtęciowej w analizie struktury przestrzeni porowej skał zbiornikowych
  • Konwergencja podziemnego magazynu gazu w kawernie solnej oraz graniczne parametry eksploatacyjne komory magazynowej
  • Zastosowanie rachunku fraktalowego w badaniach przestrzeni porowej skał zbiornikowych
  • Pozyskiwanie paliw węglowodorowych ze źródeł krajowych : innowacje i osiągnięcia ; Wydanie konferencyjne ; [Zakopane,16-19.09.2002.]
  • Doświadczalno-teoretyczne studium zjawisk powstawania i dysocjacji hydratów gazu ziemnego
  • Instalacje gazowe : uregulowania prawne, zagadnienia projektowe i techniczne
  • Parametry przestrzeni porowej skał
  • Niektóre problemy oceny właściwości skał zbiornikowych z wykorzystaniem sieci neuronowych
  • Modelowanie zjawisk występujących podczas żelowania polimerów w warunkach in-situ dla celów kontroli przepływu płynów złożowych
  • Potencjał naftowy podłoża mezo-paleozoicznego w rejonie Bochnia-Tarnów
  • Sejsmiczne konsystentne estymatory złoża węglowodorów
  • Studium zapylenia gazu ziemnego i gazociągów wraz z opracowaniem metod jego ograniczenia
  • Pierwszy w Europie magazyn gazu ziemnego w Roztokach k/Jasła
  • Zastosowanie metody geostatycznej analizy danych dla potrzeb symulacji modeli złóż węglowodorów