English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Prace Instytutu Nafty i Gazu

Publication structure:
 • Prace Instytutu Nafty i Gazu (2004-...)
  • Analiza litologiczno-facjalna utworów miocenu w rejonie PMG Husów
  • Konwergencja podziemnego magazynu gazu w kawernie solnej, w trójosiowym stanie naprężeń i odkształceń
  • Metoda określania prędkości w silnie niejednorodnym lateralnie ośrodku sejsmicznym z zastosowaniem ekstrapolacji pola falowego
  • Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : wydanie konferencyjne
  • Diageneza piaskowców wschodniej części jednostki śląskiej a migracja węglowodorów
  • Oczyszczanie ścieków w eksploatacji złóż węglowodorów
  • Technologie oczyszczania gruntów z zanieczyszczeń ropopochodnych metodą in situ
  • Wpływ kompakcji i cementacji na właściwości zbiornikowe piaskowców eolicznych czerwonego spągowca z obszaru monokliny przedsudeckiej
  • Zastosowanie symulacji neuronowych oraz nowoczesnych metod geostatyki w cyfrowej parametryzacji złóż ropy i gazu
  • Nowoczesne i bezpieczne systemy kominowe i wentylacyjne w budownictwie mieszkaniowym : II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna "Eko Komin 2006", Kraków 06-08 kwietnia 2006 : zbiór referatów
  • Problemy techniczne i technologiczne pozyskiwania węglowodorów a zrównoważony rozwój gospodarki = ecovery of oil and gas and sustained economical development
  • Zastosowanie statystycznych metod projektowania eksperymentu do probabilistycznej oceny zasobów złóż węglowodorów
  • Płuczki wiertnicze z inhibitorami polimerowymi i ich oddziaływanie na przewiercane skały
  • Potencjał węglowodorowy jednostki skolskiej polskich Karpat fliszowych
  • Symulacja laboratoryjnych testów wypierania mieszającego za pomocą symulatora Eclipse Compositional dla polskich złóż ropno-gazowych
  • Kompleksowa metodyka badania właściwości petrofizycznych skał
  • Wybrane problemy rozliczania zużycia gazu przez indywidualnych odbiorców
  • Składowiska odpadów komunalnych źrodłem gazu : wydanie konferencyjne. [Czarna 17-19 października 2007]
  • Probabilistyczna ocena zasobów złóż węglowodorów dla dynamicznych metod bilansowych i spadku wydobycia
  • Wykorzystanie możliwości sieci neuronowych w prognozowaniu i sterowaniu pracą podziemnego magazynu gazu (PMG)
  • Analiza niepewności w prognozach eksploatacji złóż przy zastosowaniu modeli geostatystycznych
  • Metodyka oceny anizotropii skał na podstawie badań laboratoryjnych, danych z profilowań geofizycznych i pomiarów sejsmicznych
  • Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = Science, technique and technology in developing search and extraction of hydrocarbons on land and sea
  • Odwzorowanie silnie niejednorodnego ośrodka sejsmogeologicznego z zastosowaniem inwersji migracyjnej fal przemiennych z jednoczesnym określeniem prędkości interwałowych
  • Nowe aplikacje w zakresie udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów otworami kierunkowymi i poziomymi : praca zbiorowa zrealizowana w ramach Naukowej Sieci Tematycznej
  • Metodyka oceny zależności stosunku prędkości fal podłużnych Vp do poprzecznych Vs od współczynnika nasycenia Sw dla utworów piaskowcowych czerwonego spągowca
  • Zastosowanie metody magnetycznego rezonansu jądrowego do oceny parametrów zbiornikowych skał na przykladzie złoża gazu ziemnego Palikówka
  • Możliwości wykorzystania nanotechnologii w przemyśle naftowym i petrochemicznym
  • Zastosowanie mikrotomografii rentgenowskiej do rozwiązywania zagadnień geologicznych i geofizycznych
  • Problemy techniczne i technologiczne wierceń kierunkowych i poziomych : praca zbiorowa zrealizowana w ramach Naukowej Sieci Tematycznej
  • Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach produktów naftowych
  • Inwersja sejsmiczna akustyczna i elastyczna fal podłużnych, konwertowanych i poprzecznych w zagadnieniach interpretacji złożowej
  • Wizualizacja i analiza przestrzeni porowej piaskowców czerwonego spągowca metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej
  • Efektywność Energetyczna 2009 : wydanie konferencyjne
  • Bioremediacja odpadów wiertniczych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi ze starych dołów urobkowych
  • Odpady w XXI wieku
  • Symulacyjne badanie procesów sekwestracji gazów kwaśnych w wodach podścielających złoża naftowe
  • Sejsmika 4D: najefektywniejsze narzedzie monitorowania i weryfikacji w zadaniach sekwestracji CO2
  • Dobór związków powierzchniowo czynnych w procesie fizyko-chemicznego oczyszczania rop naftowych na Niżu Polskim
  • Gaz ziemny w Unii Europejskiej : Stan obecny: zasoby, zużycie, import, eksport; Analiza zapotrzebowania w perspektywie do 2030 r.; Kierunki i możliwości dostaw gazu w perspektywie do 2030 r
  • Ilościowe i jakościowe efekty zwiększenia rozdzielczości sekcji sejsmicznej w interpretacji geologicznej danych sejsmicznych, jako wynik uwzględnienia pomiarów pionowego profilowania sejsmicznego
  • Nowe metody i technologie zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = New Methods and Technology in Development and production of Oil and Gas - Onshore and Offshore. Wydanie konferencyjne
  • Rentgenowska mikrotomografia komputerowa w badaniu skał węglanowych: praca zbiorowa zrealizowana pod kierunkiem
  • Euro Oil & Fuel 2010= Biokomponenty w paliwach do silników Diesla - wpływ na emisję i starzenie oleju silnikowego
  • Konferencja Naukowo-Techniczna: FORGAZ 2010 : Pomiar ilości i jakości gazu ; zbiór referatów: Kraków, (7-8 października) 2010
  • Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego
  • Modelowanie zjawisk złożowych procesu sekwestracji CO2 w strukturach zawodnionych przy pomocy najnowszych narzędzi programistycznych symulatora Eclipse
  • Dynamiczny model sejsmicznych prędkości akustycznych określony na podtawie statycznego modelu sejsmogeologicznego oraz wybranych wyników testów otworowych
  • Biomarkery w charakterystyce genetycznej systemów naftowych
  • Pomiar ilości i jakości gazu : Wydanie konferencyjne : Edycja II
  • Asfalteny w problematyce wydobycia ropy naftowej
  • Wykorzystanie sieci neuronowych oraz metod statystyki matematycznej do określania ciepła radiogenicznego skał mezo-paleozoicznych zapadliska przedkarpackiego w rejonie Tarnów - Dębica
  • Wpływ rafineryjnej formuły komponentowej paliw etanolowych na ich parametry fizykochemiczne i użytkowe
  • Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich
  • Rzeczpospolita łupkowa : Studium wiedzy o gazie z formacji łupkowych
  • Zagadnienia hydrokonwersji olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do węglowodorowych bio-komponentów parafinowych (HVO)-
  • Granica diageneza/anchimetamorfizm w skałach najwyższego protezoiku i kambru ze wszchodniej części bloku małopolskiego wyznaczona na podstawie badań minerałów ilastych
  • Zastosowanie metod geostatycznych do wyznaczania parametrów ośrodka geologicznego
  • Wpływ procesów mikrobiologicznych na biodegradację wodnodyspersyjnych polimerowych płuczek wiertniczych